ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1: Algemeen

 1. Definities. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Jimmy’s Agency: Jimmy’s Agency B.V., handelend onder de naam Jimmy’s Agency, ingeschreven bij de kamer van koophandel te Amsterdam onder nummer 34268383.

Cliënt: de potentiële afnemer van zaken en/of diensten van Jimmy’s Agency.

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen van Jimmy’s Agency, alsmede op de tussen Jimmy’s Agency en de cliënt en/of leverancier gesloten overeenkomst(en), ongeacht de woon- of vestigingsplaats(en) van de bij die overeenkomst betrokken partijen en ook ongeacht de plaats waar die overeenkomst tot stand is gekomen, dan wel ten uitvoer dient te worden gelegd. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 1. >Voorwaarden van cliënt zijn slechts van toepassing indien en voor zover daarover schriftelijk met Jimmy’s Agency overeenstemming bereikt is.
 1. Indien (een) bepaling(en) van deze algemene voorwaarden nietig is/zijn of vernietigd wordt/worden, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Jimmy’s Agency en cliënt in overleg treden teneinde (een) nieuwe bepaling(en) ter vervanging van de nietige

c.q. vernietigde bepaling(en) overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) in acht wordt/worden genomen.

Artikel 2: Aanbod en overeenkomst

 1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, ook indien deze een termijn van aanvaarding bevatten. Indien een vrijblijvend aanbod door cliënt wordt aanvaard, heeft Jimmy’s Agency het recht dit aanbod binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen. Een overeenkomst komt tot stand tussen Jimmy’s Agency en de cliënt indien deze een aanbieding van Jimmy’s Agency per e-mail of per fax of anderszins accepteert.
 1. Alhoewel Jimmy’s Agency de nodige zorgvuldigheid zal betrachten bij het formuleren van haar aanbiedingen, waaronder begrepen prijslijsten en andere gegevens die op enige (aanstaande) rechtsbetrekking tussen Jimmy’s Agency en de wederpartij kan (gaan) duiden kan de cliënt hieraan nimmer enig gerechtvaardigd vertrouwen met betrekking tot de juistheid van hierin opgenomen gegevens ontlenen, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 3: Prijzen / tarieven en betaling

 1. De door Jimmy’s Agency in een aanbieding/orderbevestiging aangegeven prijzen en tarieven zijn onder voorbehoud en gelden uitsluitend voor de in de aanbieding/orderbevestiging genoemde prestaties of leveringsomvang. Alle prijzen voor de aangeboden zaken zijn (tenzij anders aangegeven) in euro’s en exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
 1. Jimmy’s Agency behoudt zich het recht voor prijzen en tarieven te wijzigen. Indien tijdens de looptijd van de overeenkomst een wijziging optreedt in de kosten van Jimmy’s Agency, ten gevolge van wijzigingen of aanpassingen in enige wet, besluit of beschikking van (semi)overheidswege (buitenlandse overheden daaronder begrepen) van dwingendrechtelijk karakter, dan wel indien buiten de invloedssfeer van Jimmy’s Agency zodanige kostprijsverhogende omstandigheden optreden dat in redelijkheid van Jimmy’s Agency niet langer kan worden gevergd dat de overeengekomen prijs wordt gehanteerd verklaart de cliënt zich reeds nu voor alsdan akkoord met een wijziging van die prijs, die door Jimmy’s Agency aan de cliënt middels de aanduiding van objectieve maatstaven nader zal worden medegedeeld.

Artikel 4: Overmacht en/of bijzondere omstandigheden

 1. Onder overmacht wordt verstaan een tekortkoming die Jimmy’s Agency niet kan worden toegerekend doordat zij niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt, waaronder begrepen het geval, dat Jimmy’s Agency door een (toerekenbare) tekortkoming of onzorgvuldigheid van derden niet in staat is haar diensten te verrichten.
 1. Onder overmacht wordt onder meer begrepen: bedrijfsstoornis of bedrijfsonderbreking van elke aard, en onverschillig op welke wijze ontstaan, vertraagde of te late toelevering door een of meerdere leveranciers van Jimmy’s Agency; transportmoeilijkheden of -belemmeringen van elke aard, waardoor het vervoer naar Jimmy’s Agency toe of van Jimmy’s Agency naar de cliënt wordt gehinderd of belemmerd.
 1. Jimmy’s Agency heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien enige omstandigheid (verdere) nakoming verhindert. Gedurende de periode van overmacht worden de verplichtingen van Jimmy’s Agency opgeschort. Indien de periode van opschorting langer duurt dan zestig dagen zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding ontstaat.
 1. Indien Jimmy’s Agency bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is Jimmy’s Agency gerechtigd het reeds geleverde of uitgevoerde c.q. het leverbare of uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren, en is de cliënt gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 5: Intellectueel eigendom

 1. Jimmy’s Agency behoudt alle (intellectuele en industriële) eigendomsrechten op informatie in de ruimste zin des woord, diensten en de producten die onder enige overeenkomst met cliënt worden verstrekt.
 1. Het is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Jimmy’s Agency, producten van Jimmy’s Agency te verveelvoudigen, openbaren, exploiteren of aan derden ter beschikking te stellen.

Artikel 6: Naleving wet- en regelgeving, bescherming persoonsgegevens

6.1 Cliënt garandeert alle toepasselijke wet- en regelgeving betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en gegevensbeveiliging na te leven met inbegrip van, maar niet beperkt tot de Europese Richtlijn 2009/136/EG van 25 november 2009 (de ePrivacy richtlijn) en Europese Richtlijn 95/46/EC van 24 oktober 1995 (bescherming persoonsgegevens), de nationale uitwerkingen daarvan (artikel 11.7a Telecommunicatiewet en de Wet bescherming persoonsgegevens), en alle eventuele toekomstige aanpassingen, uitbreidingen of vervangingen daarvan. Client garandeert in dit verband dat een verwijzende link naar een ad banner server en ieder tag of ieder ander gelijkaardig proces op webpagina’s zonder de voorafgaande expliciete instemming van een gebruiker geen individuele informatie over de gebruiker, zoals de naam, het adres en/of het e-mailadres zal bevatten.
6.2 Voor zover cliënt reclame-uitingen aan Jimmy’s Agency levert ten behoeve van de plaatsing op diverse media kanalen in algemene zin, zal cliënt Jimmy’s Agency te allen tijde vrijwaren tegen aanspraken van derden die voortvloeien uit de plaatsing van een reclame-uiting op een website vanwege daarin opgenomen misleidende mededelingen en/of ongeoorloofde vergelijkende reclame, dan wel oneerlijke handelspraktijken, dan wel vanwege overtreding van overige geldende wet- en regelgeving.

Artikel 7: Reclames / Aansprakelijkheid

 1. Cliënt heeft de verplichting bij aflevering van de zaken te onderzoeken of deze aan de overeenkomst beantwoorden. Eventuele klachten omtrent een door Jimmy’s Agency geleverd product, dienen door de cliënt terstond aan Jimmy’s Agency schriftelijk en gemotiveerd binnen uiterlijk 5 werkdagen na aflevering per e-mail, dan wel schriftelijk te worden medegedeeld. Bij overschrijding van deze termijn vervalt het recht te reclameren. Na het verstrijken van bovengenoemde termijn wordt Jimmy’s Agency geacht haar verplichtingen correct te zijn nagekomen, en wordt aangenomen dat de cliënt de zaken in goede orde heeft ontvangen, behoudens tegenbewijs door cliënt.
 1. Jimmy’s Agency is niet betrokken bij de eigenlijke contacten tussen cliënt en derden en de eventuele gesloten overeenkomst tussen deze partijen en is dan ook op geen enkele wijze aansprakelijk voor een eventueel tot stand gekomen overeenkomst en de wijze van uitvoering daarvan.
 1. Jimmy’s Agency is slechts passief in het doorgeven van informatie en het plaatsen van reclame-uitingen. Jimmy’s Agency controleert niet de juistheid van informatie en de inhoud van reclame-uitingen en is niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit onjuiste informatie of de inhoud van reclame-uitingen. Jimmy’s Agency kan niet aansprakelijk worden gesteld voor handelingen van cliënt, reclame-uitingen geplaatst door cliënt zelf of derden welke reclame-uitingen plaatsen op websites van cliënt, noch voor de inhoud van reclame-uitingen op websites. Jimmy’s Agency kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor verliezen, kosten, schade (met inbegrip van boetes van nationale en Europese mededingings- en reguleringsautoriteiten) of uitgaven (met inbegrip van honoraria voor raadslieden) die cliënt heeft opgelopen in verband met de inhoud van reclame-uitingen.
 1. Jimmy’s Agency kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het onbeschikbaar of het niet-werkzaam zijn van het internet, technische storingen; computerfouten, corruptie of verlies van informatie, of voor verlies van winst, verlies van zakelijke opportuniteiten of andere letsels, schade of onderbreking van welke aard dan ook. In geen geval zal Jimmy’s Agency aansprakelijk worden gesteld voor indirecte, incidentele, of gevolgschade, zelfs wanneer dergelijke schade voorzienbaar is en ongeacht of Jimmy’s Agency op de hoogte was van de mogelijkheid daarvan.
 1. Enige aansprakelijkheid van Jimmy’s Agency ten opzichte van cliënt voor schade, ontstaan door toedoen van Jimmy’s Agency, is beperkt tot het door cliënt aan Jimmy’s Agency verschuldigd factuurbedrag.

Artikel 8: Diversen

 1. Indien door Jimmy’s Agency gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze algemene voorwaarden te eisen. Cliënt kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Jimmy’s Agency deze algemene voorwaarden soepel toepast. Jimmy’s Agency is bevoegd bij de uitvoering van de bestelling(en) van cliënt gebruik te maken van derden.
 1. Jimmy’s Agency heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen.

Artikel 9: Geheimhouding

Partijen verbinden zich jegens elkaar en tegenover derden alle informatie die zij over en weer ontvangen als strikt vertrouwelijk te zullen behandelen. Indien een overeenkomst niet tot stand komt dan wel wordt beëindigd, zullen alle over en weer verstrekte informatie en stukken worden teruggegeven en kopieën daarvan worden vernietigd.

Artikel 10: Toepasselijke recht en geschillenregeling

Op alle aanbiedingen van Jimmy’s Agency, bestellingen en overeenkomsten tussen Jimmy’s Agency en cliënt is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen Jimmy’s Agency en cliënt zullen worden voorgelegd aan een bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam.

Copyright © Jimmy's 2024